Onze school is door de wetgever verplicht een medezeggenschapsraad, verkort MR, aan te stellen. Een MR is een soort ondernemingsraad in de school. De MR is binnen de schoolorganisatie een gesprekspartner van de schoolleiding en heeft op diverse gebieden adviesrecht en/of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie ouders, de oudergeleding, die gekozen wordt door en uit de ouders alsmede drie vertegenwoordigers uit het team, de teamgeleding, gekozen door en uit de leerkrachten van onze school. De MR heeft een medezeggenschapsreglement waarin de functie en het doel van de raad wordt omschreven. Ook vertegenwoordigt de MR onze school naar het bestuur van de VCO. Indien door het bestuur van de VCO beslissingen worden genomen over onze school dan heeft het bestuur advies of instemming nodig van de MR. Ook kan de MR zelf zaken over onze school aandragen bij het bestuur.

Wilt u de MR iets vragen of melden? Neem dan gerust contact op via: mr@dekoningvco.nl

Voor alle VCO scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R) ingesteld. De GMR denkt en praat mee over het beleid op bestuursniveau. Overleg vindt hier plaats met het bestuur van VCO. Net als de MR geeft de GMR adviezen en stemt al dan niet in met de te nemen besluiten op VCO-niveau.