Hallo, wij zijn groep 3!

In groep 3 leren kinderen lezen. Eerst wordt er in groep 3 gestart met het technisch lezen. Naast technisch lezen is er begrijpend lezen, waarin vooral tekstbegrip en leesplezier centraal staan. Technisch lezen is het kunnen koppelen van geschreven lettertekens en -combinaties aan klanken. Je koppelt het letterteken ‘m’ aan de klank ‘mmm’ (dus niet ‘èm’), maar ook de lettercombinatie ‘oe’ aan de klank ‘oe’. Lettercombinaties als de ‘oe’ zijn voor je kind in groep 3 één letter. In de foto’s is te zien hoe de kinderen in groep 3 op een speelse manier de letters leren. Zodra een kind een nieuwe letter heeft geleerd, gaat het woordjes lezen met deze letter en al snel volgen korte zinnen en teksten. Wil je een tekst kunnen begrijpen en plezier beleven aan lezen, dan is het namelijk van belang dat je niet te veel tijd kwijt bent met het ontcijferen van de woorden.

Het uiteindelijke doel van leren lezen is een tekst kunnen begrijpen om er informatie uit te halen of er plezier aan te beleven. Hoewel in het begin van groep 3 de aandacht vooral uitgaat naar technisch lezen, werken we ook aan begrijpend lezen, door teksten en boeken te lezen, daarover te praten en er opdrachten bij te maken.

Ook het spelen in hoeken is in groep 3 belangrijk. De overstap van groep 2 naar 3 is immers erg groot. Groep 3 geniet dan ook op de middagen dat het kan.